# خودم

دنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای خ ر

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هستم مگه نه؟ توی زندگی بقیه تا جایی که میتونستم کمکشون کردم و براشون مایه گذاشتم و از خودم گذشتم ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 10 بازدید