# بالاتر_از_عشق

سالگرد روزهای پر انتظار وصال

  ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ که به ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﺎ نیست ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ که ﻧﺒﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﺎﺑﻮﺩﺕ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ،ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﯽ،ﺻﺪﺍﯾﯽ،ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﯽ،ﺗﮑﯿﻪ ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 19 بازدید