***تاج خورشید***

افلاطون می گه: اگه با دلت چیزی یا کسی رو دوست داری زیاد جدی نگیرش، چون ارزشی نداره، چون کار دل دوست داشتنه، مثل کار چشم که دیدنه، اما اگه یه روز با عقلت کسی رو دوست داشتی، اگه عقلت عاشق شد، بدون که داری چیزی رو تجربه می کنی که اسمش عشقه.

ﻣﯿﮕـــﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺧـــﻮﺩﺗﻢ ﮐﻪ ﺷـــﺪﻩ ﺑﺒـــﺨﺶ ﻭ ﻓــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ. ﻭﻟـــﯽ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺍﺯ ﮐﺴــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗـــﻊ ﻧــــﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿــــﺮﻧﺠــﯽ,ﻫــﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻫـــﻢ ﮐﻪ ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 53 بازدید
خرداد 94
1 پست
آذر 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
6 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
12 پست
بهمن 85
16 پست
دی 85
10 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
12 پست
مهر 85
5 پست